Praktijkvoorwaarden Voet op Stap

1. Algemeen
De voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Voetzorg Voet op Stap en de cliënt waarop deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Inspanning
Voetzorg Voet op Stap zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen in overeenstemming met de eisen uitvoeren. Dit houdt in dat dit gebeurd volgens de kwaliteitsnormen van de beroepsvereniging NMMV ( Kabiz) en branchevereniging ProVoet (KRP). Een cliënt die bij Voetzorg Voet op Stap komt op basis van een verwijzing van een specialist en/of huisarts zal zoveel mogelijk vooraf worden geïnformeerd over eventuele financiële consequenties van de wijzigingen of aanvulling van de behandeling. De inspanning van Voetzorg Voet op Stap is klantgericht en resultaatgericht.

3. Afspraken
De cliënt dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk en uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak af te melden mits is er sprake is van overmacht dit is ter beoordeling Voetzorg Voet op Stap. Indien de cliënt zijn verplichting niet tijdig nakomt, mag Voetzorg Voet op Stap bij het eerste verzuim 50 % van de gereserveerde tijd van de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Na meer dan 2 verzuimen wordt 100% van de gereserveerde tijd in rekening van de afgesproken behandeling aan cliënt berekend.

 

4. Betaling
Voetzorg Voet op Stap vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar in de praktijk en op de website. De prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te betalen. Bij voorkeur per pin betalen.

Indien cliënt, een openstaande factuur na een aanmaning en het verstrijken van een gestelde nadere betalingstermijn, het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is verplicht Voetzorg Voet op Stap alle buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten inclusief kosten voor juridische bijstand te vergoeden. Tevens behoud Voetzorg Voet op Stap zich het recht voor de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Verkregen cadeaubon van Voetzorg Voet op Stap zijn bonnen voor een 'belevenis' (iets in natura) en zijn 2 jaar geldig geteld vanaf de uitgiftedatum. Een behandeling is in overeenstemming met het vermelde bedrag op de cadeaubon waarbij de tarieven gelden van Voetzorg Voet op Stap van het lopende jaar waarop de cadeaubon wordt ingewisseld.


5. Persoonsgegevens & Privacy
De cliënt voorziet Voetzorg Voet op Stap bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Voetzorg Voet op Stap aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling. De persoonlijke gegevens van de cliënt zijn nodig voor een intern elektronisch klantenbestand. Deze gegevens van de cliënt behandelt Voetzorg Voet op Stap vertrouwelijk waarbij Voetzorg Voet de richtlijnen AVG 2018 hanteert.

6. Geheimhouding
Voetzorg Voet op Stap  is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of op basis van een rechtelijke uitspraak waarbij Voetzorg Voet op Stap verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Voetzorg Voet op Stap  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan tgv van onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekt door de cliënt over relevante lichamelijke aandoeningen. Gegevens zoals specialistische behandeling ( chemo, cardioloog, internist enz), over medicijngebruik, werkzaamheden en/of vrijetijdsbesteding. Voetzorg Voet op Stap is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Voetzorg Voet op Stap is aangesloten bij Solopartners voor de uitvoering Wkkgz ( wet klachten, kwaliteit, geschillen zorg).

8. Garantie
Voetzorg Voet op Stap geeft de cliënt vijf dagen garantie op de behandeling(en) en de producten mits anders overeengekomen. Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt andere producten dan de door Voetzorg Voet op Stap geadviseerde producten heeft gebruikt.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
  • De verpakking is geopend en het product door u is gebruikt.
  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

 

 9. Beschadiging & diefstal

Voetzorg Voet op Stap heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten opzettelijk beschadigt. Bij verdenking van diefstal wordt melding gemaakt bij de politie.

10. Behoorlijk gedrag
Voetzorg Voet op Stap hanteert omgangsnormen integriteit, beleefdheid en respect. Dit betekent dat de cliënt zich in de praktijk behoorlijk hoort te gedragen volgens deze en andere algemeen aanvaarde normen. Indien cliënt na herhaalde waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Voetzorg Voet op Stap het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van reden.